زمان‌ها

1-8 از 8

در هر زبانی برای بیان منظور و سخن از زمان‌های متفاوتی استفاده می‌شود که تعداد و کاربرد این زمان‌ها در هر زبانی متفاوت است. در زبان انگلیسی 12 زمان (tense) وجود دارد که از سه هسته‌ی اصلی تشکیل می‌شوند:

  • گذشته Past
  • حال Present
  • آینده Future

هر کدام از این زمان‌های اصلی دارای چهار حالت زیر می‌باشند:

  • ساده Simple
  • استمراری (مستمر) (Continuous (Progressive
  • کامل Perfect
  • کامل استمراری (مستمر) (Perfect Continuous (Perfect Progressive

در این درس‌ها به توضیح و آموزش این 12 زمان در زبان انگلیسی و مقایسه‌ و کاربردهای آن‌ها می‌پردازیم.